Privacyverklaring

Indien u (vertegenwoordiger van) een (potentiele) cliënt bent bij Karin - Zorgconsulente of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren.

 

1. VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Karin - Zorgconsulente
Karin Kors
KvK-nummer: 72113499

Contactgegevens:
karin@karin-zorgconsulente.nl
06-53214456

 

2. GEGEVENS EN DOEL VERWERKING

2.1 In het kader van de afgesloten zorgovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens van de cliënt verwerkt:
• Volledige naam
• Adresgegevens
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Zorgovereenkomst
• Gezondheidsgegevens

Voor zover noodzakelijk voor zorgverlening met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de zorgverzekeraar kunnen de volgende persoonsgegevens van de cliënt aanvullend worden verwerkt:
• Geboortedatum
• BSN-nummer
• Nationaliteit
• Clientnummer zorgverzekeraar of SVB
• Indicatiegegevens

Tevens kunnen de volgende persoonsgegevens van een vertegenwoordiger of contactpersoon van de cliënt aanvullend worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst of declaratie van de zorgverlening (via de SVB):
• Volledige naam vertegenwoordiger of contactpersoon
• Adresgegevens vertegenwoordiger of contactpersoon
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) vertegenwoordiger of contactpersoon
• BSN-nummer vertegenwoordiger
• Geboortedatum vertegenwoordiger

2.2 Karin - Zorgconsulente verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Uitvoering van de met u afgesloten zorgovereenkomst
• Om contact op te kunnen nemen met u of uw vertegenwoordigers
• Voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of voor het afhandelen van de van u verkregen informatie
• Voor facturatie- en boekhoudkundige doeleinden
• Voor correspondentie met paramedische diensten, de zorgverzekeraar en SVB omtrent (informatie over) de te leveren zorg en de cliënt.

Grondslag
Met het aangaan van de zorgverleningsovereenkomst heeft u Karin - Zorgconsulente, voor zover nodig, toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover toestemming niet benodigd is betreft de grondslag de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst.

Met wie worden deze gegevens gedeeld
Karin - Zorgconsulente deelt de van de cliënt ontvangen persoonsgegevens alleen met derden in het kader van de door de cliënt verstrekte opdracht om zorg te verlenen en de overeenkomst uit te voeren. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden met de SVB ten behoeve van de administratie en facturatie. Deze gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover zij deze gegevens daadwerkelijk behoeven om de benodigde of door de cliënt verzochte zorg te verlenen of declareren.

 

3. BEWAARTERMIJNEN
3.1 Karin - Zorgconsulente verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van haar cliënten gedurende de duur van de zorgovereenkomst en daarna. Na afloop worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Cliëntendossiers met gezondheidsgegevens worden 15 jaar bewaard. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zal Karin - Zorgconsulente de persoonsgegevens vernietigen.

 

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Karin - Zorgconsulente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Karin - Zorgconsulente heeft met de door Karin - Zorgconsulente voor de verwerking ingezette leveranciers en hulppersonen, zoals een administratiekantoor of bemiddelaar, vergelijkbare afspraken gemaakt.

 

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN
5.1 Via karin@karin-zorgconsulente.nl of schriftelijk middels een brief naar Kadoelerbos 29, 2715RX, Zoetermeer kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Karin - Zorgconsulente zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien uw verzoek niet wordt ingewilligd wordt hier nadere toelichting aan gegeven.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Karin - Zorgconsulente zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Karin - Zorgconsulente u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Karin - Zorgconsulente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Karin - Zorgconsulente. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Karin – Zorgconsulente.

 

6. WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via e-mail, schriftelijk of mondeling bekend gemaakt.